Zwrot podatku od towarów i usług – terminy i warunki

Aktualnie podatnik ma prawo ubiegać się o zwrot podatku od towarów i usług w pięciu różnych terminach na rachunek VAT lub bezpośrednio na rachunek bankowy.

 • 180 dni – Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych podatkiem VAT to zgodnie z art. 87 ust. 5a ustawy o VAT przysługuje mu termin zwrotu podatku w terminie 180 dni od złożenia deklaracji. W przypadku złożenia zabezpieczenia majątkowego w jednej z postaci zawartych w art. 87 ust. 4a-4b może ubiegać się o skrócenie terminu do 60 dni.
 • 60 dni – Podstawowym terminem zwrotu podatku VAT jest 60 dni od złożenia rozliczenia. Jest to termin nie objęty żadnymi dodatkowymi warunkami do spełnienia.
 • 40 dni –  Czterdziestodniowy termin przysługuje podatnikom wystawiającym e-faktury z wykorzystaniem KSeF-u po spełnieniu warunków zawartych w art. 87 ust. 5b:
 1. w związku z wykonywaniem czynności, dla których występował obowiązek wystawienia faktur na podstawie art. 106b ust. 1:

a) pkt 1 lub

b) pkt 3, lub

c) pkt 4 – w zakresie, w jakim dotyczy otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1, uwzględnionych w rozliczeniu podatnika za dany okres rozliczeniowy

– podatnik wystawiał wyłącznie faktury ustrukturyzowane,

 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3.000 zł,
 • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3,

c) posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1

 • 25 dni – Urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni na rachunek VAT, licząc od dnia złożenia deklaracji, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

1) kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:

a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

b) faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł,

c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2-3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

2) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,

3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty należności, o których mowa w pkt 1 lit. a,

4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3

15 dni – Zwrot po piętnastu dniach jest najkrótszym przewidywanym w świetle prawa terminem licząc od dnia upłynięcia terminu do złożenia deklaracji VAT. Do dokonania zwrotu w takim czasie jest wymagane spełnienie poniższych warunków:
1) za trzy kolejne okresy rozliczeniowe, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie za jeden okres rozliczeniowy, poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, udział procentowy:
–  łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących (tj. kas on-line, wirtualnych) w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży wraz z podatkiem dokonanej w danym okresie – był nie niższy niż 80% (w tym przypadku całkowitą wartość sprzedaży wraz z podatkiem ustala się w oparciu o dane z JPK_VAT)
– otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 ze zm.) z tytułu sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących (tj. kas on-line, wirtualnych), dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu – zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym – był nie niższy niż 80%

2) przez kolejne 12 miesięcy (poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik wystąpił z wnioskiem o zwrot), łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas rejestrujących (tj. kas on-line, wirtualnych), za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 50.000 zł;

3) za okres, w rozliczeniu za który podatnik wystąpił z wnioskiem o zwrot:

 • kwota różnicy podatku, wykazana przez podatnika nie przekracza dwukrotnej wysokości podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas rejestrujących (tj. kas on-line, wirtualnych),
 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,
 • w przypadku, o którym mowa w art. 87 ust. 6d pkt 1 lit. a) ustawy o VAT podatnik złożył deklarację przed upływem terminu do jej złożenia;

4) podatnik przez kolejne:

 • 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który wystąpi z wnioskiem o zwrot:
  • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT,
  • prowadził ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących on-line, wirtualnych,

3 miesiące poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu, za który występuje z wnioskiem o zwrot, posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK zawarty w wykazie podatników VAT, w tzw. białej liście.