ODWOŁANIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

POWRÓT OBOWIĄZKÓW DLA PRACODAWCY

Z dniem 1 lipca 2023 r. w Polsce zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. W praktyce oznacza to, że od 1 lipca 2023 r. zaczną biegnąć terminy na załatwienie odroczonych spraw na podstawie tzw. przepisów covidowych.

Na co pracodawca powinien zwrócić szczególną uwagę? Przykłady poniżej:

  • Badania okresowe z medycyny pracy

W trakcie pandemii pracodawca nie miał obowiązku kierować pracowników na okresowe badania z medycyny pracy, gdy ważność badań kończyła się w okresie trwania pandemii. Po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego, pracodawca i pracownik będą musieli w ciągu 180 dni od dnia odwołania ostatniego ze stanów podjąć wykonanie zawieszonego obowiązku, tj. skierować pracowników na okresowe badania z medycyny pracy a pracownicy do ich wykonania.

  • Sposób przeprowadzania szkoleń wstępnych BHP i szkolenia okresowe BHP

Szkolenia wstępne BHP mogły być przeprowadzane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym, na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych, pracownika przenoszonego na ww. stanowisko. Po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego, nie będzie możliwe przeprowadzanie szkolenia wstępnego BHP w taki sposób. Ponadto, jeżeli termin ważności szkoleń okresowych BHP przypadał na okres pandemii, pracodawca miał odroczony w czasie obowiązek przeprowadzenia takich szkoleń. Od 1 lipca 2023 r. pracodawca powinien przeprowadzić szkolenia okresowe BHP w okresie 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

  • Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności

Orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności zachowywały ważność w trakcie pandemii pod warunkiem, że:

  1. ich ważność upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie tzw. przepisów covidowych, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia,
  2. ich ważność upływa w okresie pandemii

Od 1 lipca 2023 r. ich ważność przedłuża się do 60 dni od dnia odwołania stanu, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

WAŻNE! Art. 15h dotyczący zachowania ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub orzeczeń o stopniu niepełnosprawności zostanie zniesiony z dniem 6 sierpnia 2023 r. przez art. 10 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 852).

  • Przedłużenie dokumentów legalizujących pobyt i pracę cudzoziemca

Z uwagi, że po odwołaniu ostatniego ze stanów, szereg przepisów dotyczących wydłużenia legalnego pobytu i pracy cudzoziemca przestanie obowiązywać, poniżej zamieszczam artykuły, na które warto zwrócić szczególną uwagę i już teraz uzupełniać dokumenty dla swoich pracowników by nie okazało się, że pracownik będzie zatrudniony nielegalnie.

Art. 15z – przedłużenie terminu na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy – wydłużenie do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni.

Art. 15z1 – przedłużenie legalności pobytu cudzoziemca m.in. na podstawie wizy Schengen, ruchu bezwizowego – wydłużenie do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni.

Art. 15z2 – przedłużenie ważności kart pobytu – wydłużenie do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni.

Art. 15zd – przedłużenie ważności pobytu na podstawie wizy krajowej oraz zezwoleń na pobyt czasowy – wydłużenie do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni.

Art. 15zzg ust. 1 – przedłużenie ważności zezwoleń na pracę – wydłużenie do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni.

Art. 15zzg ust. 3 – przedłużenie ważności oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – wydłużenie do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni.

  • Domniemanie doręczenia przesyłki

Na czas pandemii ograniczono przepisy dotyczące domniemania doręczenia przesyłki na podstawie tzw. „drugiego awizowania”. Po upływie 14 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego, domniemanie doręczenia będzie znów obowiązywało.

To nie są jedyne zmiany, które zmienią się od 1 lipca 2023 r. jednakże w mojej ocenie, jedne z najważniejszych.

Koordynator Kadr i Płac – Patryk Pułka