Autozapis do PPK 2023 r.

Do końca lutego 2023 roku każdy pracodawca powinien poinformować swoich pracowników o ponownym auto zapisie do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Na samym początku chce odpowiedzieć na kluczowe pytanie „Czym jest autozapis do PPK?”.

Od 1 marca 2023 roku po raz pierwszy będzie miał zastosowanie. Oznacza to, że pracodawca, który nie otrzyma od pracownika deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe będzie musiał obligatoryjnie zapisać go do programu. Warto też podkreślić, że nie ma znaczenia kiedy została złożona wcześniejsza rezygnacja, ponieważ każda, która została przekazana przed 1 marca 2023 roku traci swą ważność. Auto zapis będzie odbywał się cyklicznie co 4 lata.

Należy zwrócić uwagę kogo będzie dotyczyć:

 • Osoby w wieku od 18 do 55 lat, które nie złożą ponownej deklaracji rezygnacji, a mieszczą się w definicji osoby zatrudnionej.
 • Osoby w wieku od 55 do 70 lat, które wcześniej nie wyraziły chęci do dokonywania wpłat i złożyły wniosek do pracodawcy o zawarcie umowy o prowadzenie PPK w ich imieniu.

Kto nie będzie podlegał autozapisowi?

 • Osoby, które przed 1 kwietnia 2023 roku ukończyły 55 rok życia i nie złożyły pracodawcy wniosku o chęć przystąpienia do PPK.
 • Osoby, które przed 1 kwietnia 2023 roku ukończyły 70 rok życia, nawet jeśli złożyły pracodawcy wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie w ich imieniu PPK.
 • Osoby, które złożyły pracodawcy od 1 marca 2023 roku nową deklarację rezygnacji  z dokonywania wpłat na PPK.

Warto podkreślić, że dla osób które biorą już udział w programie i dokonują wpłat na PPK, autozapis nie wprowadza żadnych zmian.

Podsumowując:

 • Wszystkie złożone wcześniej deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK tracą swą ważność z dniem 28 lutego 2023 roku,
 • Od 1 marca 2023 roku osoby zatrudnione zgodnie z definicją muszą ponownie złożyć rezygnację z dokonywania wpłat na PPK,
 • Osoby, które nie złożyły deklaracji rezygnacji do 31 marca 2023 roku, zostaną automatycznie zapisane przez pracodawcę do programu,
 • Dla pracowników którzy biorą już udział w programie PPK, autozapis nie wprowadza żadnych zmian.

Przypomnę, że zgodnie z definicją osoba zatrudniona to:

 • pracownik, o którym mowa w art. 2 Kodeksu pracy (k.p.), z wyjątkiem pracownika przebywającego na urlopie górniczym i urlopie dla pracownika zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o którym mowa w art. 11b ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz młodocianych w rozumieniu art. 190 § 1 k.p.,
 • osoba fizyczne wykonująca pracę nakładczą, która ukończyła 18. rok życia, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 303 § 1 k.p.,
 • osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • członek rad nadzorczych wynagradzany z tytułu pełnienia tych funkcji,
 • osoba wskazana w lit. a-d przebywająca na urlopie wychowawczym lub pobierająca zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Maksymilian Matyjasik – Kary i Płace