IFT-1R a PIT-11

W Polskim systemie podatkowym istnieje wiele deklaracji podatkowych, z którymi podatnicy mają do czynienia. Jedną z najbardziej znanych jest PIT-11, który pracodawcy zobowiązani są przesłać swoim pracownikom do końca lutego w roku następującym po roku którego dotyczy. Ze względu na wzrost liczby obywateli innych państw pracujących w Polsce pojawiło się większe zainteresowanie deklaracją IFT-1R, która reguluje informacje przesyłane za pomocą PIT-11 dla zagranicznych osób fizycznych, natomiast kto dokładnie jest zobowiązany do składania deklaracji IFT-1R?

Rezydencja podatkowa określa, w którym kraju jako pierwszym powinien być odprowadzany podatek od dochodu. Polski rezydent podatkowy to osoba, która przebywa w Polsce przez więcej niż 183 dni w roku lub posiada w Polsce centrum interesów osobistych, życiowych i gospodarczych.

PIT-11, czyli „Informacja o przychodach, o których mowa w art. 30b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”, to formularz przeznaczony głównie dla płatników podatku. Obejmuje on informacje dotyczące dochodów uzyskanych przez pracownika, takie jak wynagrodzenie, premie, nagrody i inne świadczenia. PIT-11 jest więc dokumentem, który przedsiębiorstwa przesyłają swoim pracownikom, aby ci mogli skorzystać z ulg podatkowych i rozliczyć się z fiskusem.

Z kolei IFT-1R, to formularz przeznaczony dla podatników nieposiadających polskiej rezydencji podatkowej. Rozliczenie podatku dochodowego odbywa się w sposób ryczałtowy według którego zarobki nierezydenta podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem od osób fizycznych. Wysokość stawki podatku wynosi 20%, podmiotem zobowiązanym do jego zapłaty jest pracodawca, który następnie do końca lutego roku następującego po roku w którym wypłacane było wynagrodzenie dla pracownika zobowiązany jest do wystawienia deklaracji IFT-1R, w którym poda wartość zryczałtowanego podatku oraz wysokość wynagrodzenia jakie osiągnął pracownik.

Kluczową różnicą między IFT-1R a PIT-11 jest zatem kwestia posiadania przez pracownika statusu polskiego rezydenta podatkowego. Rezydenci posiadający ten status rozliczają się według deklaracji PIT-11, natomiast wszyscy zagraniczni rezydenci nie posiadający statusu polskiego rezydenta podatkowego rozliczają się według IFT-1R.

Warto podkreślić, że obie deklaracje mają istotne znaczenie dla systemu podatkowego, umożliwiając skuteczne monitorowanie i kontrolowanie dochodów podatników. Dlatego też zrozumienie różnic między IFT-1R a PIT-11 jest kluczowe dla właściwego rozliczenia się z fiskusem i uniknięcia ewentualnych problemów podatkowych.

Bądź z nami na bieżąco na naszym Instagramie : https://www.instagram.com/cleverinvestment.pl/