Polski Ład 3.0 – Ukryta dywidenda, podatek minimalny

Polski Ład 3.0 są to nowe zmiany, które mają wejść w życie w trakcie następnego roku podatkowego. Kolejna nowelizacja przepisów podatkowych ma się tym razem skupiać zagadnieniach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych i większość z tych zmian ma zacząć obowiązywać już od stycznia 2022.

Zmiany mają dotyczyć między innymi Podatku Minimalnego. Jest to zobowiązanie podatkowe dla podatników, którzy w danym roku ponieśli stratę lub których wynik finansowy wynosi mniej niż określone w przepisach kryteria. Zostanie rozszerzony katalog podmiotów, które nie będą podlegały tym przepisom. Są to spółki komunalne, podatnicy działający w obszarze ochrony zdrowia oraz podatników, których rentowność w ciągu trzech ostatnich lat podatkowych oscylowała powyżej 2% oraz mali podatnicy. Przepisom nie będą podlegać też podmioty w stanie upadłości lub likwidacji. Zmieniona zostanie metoda kalkulacji podatku, podwyższony do 2% ma zostać wskaźnik rentowności oraz sposób wyliczania minimalnego podatku dochodowego. Przewidywane jest odroczenie przepisów o podatku minimalnym do 1 stycznia 2023 r. Oznacza to, że pierwsze ich zastosowanie będzie miało miejsce w 2024 r.

Kolejną zmianą w nowelizacji związanej z wprowadzeniem Polskiego Ładu 3.0 będą przepisy związane z ukrytą dywidendą. Od 1 stycznia 2023 r. miały obowiązywać przepisy dotyczące tzw. ukrytej dywidendzie Jest to wypłata na rzecz podmiotu powiązanego (wspólnika) uzależniona od osiągniętych wyników, które zostały całkowicie uchylone ze względu na liczne wątpliwości podnoszone przez podmioty gospodarcze, wynikające głównie z nieostrego charakteru przesłanek. Pierwotne założenia przepisów przewidywały możliwość kwestionowania przez organy podatkowe kosztów podatkowych które wynikały ze świadczonych przez spółki powiązane usług niematerialnych. Poprzez uznanie ich za ukrytą dywidendę.

Justyna Kiełbasa – Księgowość