ZMIANY W OPODATKOWANIU KOMPLEMENTARIUSZY OSÓB FIZYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W SKŁADCE ZDROWOTNEJ W SPÓŁKACH KOMANDYTOWYCH

Polski Ład zmienia opodatkowanie osób fizycznych będących wspólnikami spółek komandytowych. Jest to kolejna zmiana do tego typu działalności, która została wprowadzona w bardzo krótkim czasie, zaraz po objęciu ich podatkiem CIT. W związku z tym, że spółki komandytowe zostały podatnikami CIT, zyski wypłacane wspólnikom nie są już dla nich przychodami z działalności gospodarczej, lecz przychodami kapitałowymi opodatkowanymi zryczałtowanym 19-procentowym podatkiem. Opodatkowanie to nie uwzględnia kosztów poniesionych w związku z uzyskaniem przychodu, a w konsekwencji nie pozwala obliczyć dochodu, od którego należałoby obliczyć składkę zdrowotną.

W związku z tym, przy zmianach w zakresie wyliczania składki zdrowotnej Ustawodawca określił podstawę obliczania składki dla osób fizycznych będących wspólnikami spółki komandytowej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim ze składką na poziomie 9%. Na ten moment nie ma jeszcze obwieszczenia na temat przeciętnych wynagrodzeń w 2021 r., ale przewiduje się, że składka ta będzie wynosiła około 500 zł, co w wielu przypadkach będzie korzystniejsze niż składka liczona na opodatkowaniu ogólnym

Kolejną korzyścią większych przedsiębiorców w zmianach opodatkowania dla spółek komandytowych jest brak daniny solidarnościowej obejmującej przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych i liniowych – 4% od dochodów przekraczających milion złotych.

Inną istotną zmianą jest możliwość objęcia spółek komandytowych estońskim CIT-em od 2022 r. Ta forma opodatkowania choć liczona od przychodu a nie dochodu jest atrakcyjna dla wielu przedsiębiorców dzięki preferencyjnym warunkom wypłaty dywidendy (podatek z tytułu wypłaty dywidendy podlega pomniejszeniu o 90% kwoty podatku należnego spółki przypadającego na udział wspólnika – w przypadku wypłaty ze spółki będącej małym podatnikiem, 70% w przypadku pozostałych spółek) oraz tworzenia obowiązku zapłaty podatku dopiero w momencie wypłaty zysku.

W wyniku tego efektywne opodatkowanie będzie znacząco niższe w porównaniu do rozliczania się na zasadach ogólnych dla wielu podmiotów. Wymaga to jednak spełnienia licznych warunków przez spółkę, spośród których najważniejsze jest zatrudnianie co najmniej 3 osób na podstawie umowy o pracę lub wydawania co najmniej 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na inne typy umów, posiadania w strukturze właścicielskiej wyłącznie osób fizycznych, nie posiadania udziałów w innych spółkach i nieprzekraczania 50% udziałów w przychodach spółki przez przychody pasywne (np. wierzytelności, odsetki, pożyczki, prawa autorskie). Dodatkowo rozliczanie się ryczałtem od dochodów spółek jest zwolnione od podatku minimalnego.