ZMIANA KWOTY WOLNEJ OD PODATKU i ZWIĘKSZENIE PROGU PODATKOWEGO

Przy wprowadzeniu przepisów o Nowym Ładzie zmianie ulegnie kwota wolna od podatku oraz zwiększenie progu podatkowego, którego przekroczenie powoduje konieczność opłacania podatku w wyższej należności.
Od roku 2022 kwota wolna od podatku zmieni się z 8 000 zł na 30 000 zł;

Oznacza to, że w przypadku uzyskania dochodów od 2022 roku do kwoty granicznej, nie zapłacimy podatku w rozliczeniu rocznym. Kwota zmniejszająca podatek wyniesie 5 100,00 zł w pierwszym przedziale skali podatkowej a wynika to z równania 30 000 x 17% – 5 100 = 0 zł. Tak jak w dotychczasowym stanie prawnym, Pracodawcy będą mogli zastosować kwotę zmniejszającą podatek przy naliczaniu wynagrodzeń w kwocie miesięcznej. Obecnie kwota ta wynosi 43,76 zł a od nowego roku kwota wyniesie odpowiednio 425 zł z uwagi na działanie 1/12 x 5100 = 425. Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez Pracodawcę jest możliwe tylko po uprzednim złożeniu przez Pracownika formularzu PIT-2 przed pierwszą wypłatą u danego podmiotu w danym roku.

  • zwiększenie progu podatkowego z 85 528 zł na 120 000 zł;

Osoby uzyskujące np. 10 000,00 zł dochodu miesięcznie obecnie przekraczały próg podatkowy po 8 miesiącach czyli w 9 miesiącu takie osoby zaczynały mieć potrącany wyższy podatek przez co finalnie otrzymywały niższe wynagrodzenie. Teraz przy założeniu tej samej kwoty dochodu miesięcznie, osoby te nie przekroczą progu i mogą otrzymać wynagrodzenie wyższe. Należy pamiętać, że na obliczenie wynagrodzenia wpływ ma nie tylko wysokość progu podatkowego. Nowa skala podatkowa będzie przedstawiać się następująco:

Od nowego roku nie ulegnie kwestia zasad regulowania zaliczek na podatek i tak:

  • za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w danym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali (czyli 120.000 zł) – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
  • za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali (120.000 zł) – 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;
  • za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Patryk Pułka- Clever Investemnt