Zmiana ustawy zasiłkowej od 2022

Ustawodawca wprowadzając ustawę z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych ustaw wprowadził zmiany tzw. ustawie zasiłkowej . Zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku

Poniżej przedstawiam Państwu najważniejsze z nich.

Skrócenie pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia

Od 2022 roku osoby pobierające zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia będą mogły z niego skorzystać tylko przez 91 dni. Okres ten został skrócony o połowę. Skrócenie okresu pobierania zasiłku nie będzie dotyczyło, jeśli niezdolność do pracy:

  • powstała na skutek poddania się niezbędnym badaniom przewidzianych dla dawców tkanek, komórek, narządów oraz zabiegowi pobrania tkanek, komórek, narządów;
  • jest spowodowana gruźlicą;
  • występuje w okresie ciąży;

Zmiana zasad ustalania okresu zasiłkowego

W obecnym stanie prawnym do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy. Do okresu zasiłkowego wlicza się poprzednie okresy niezdolności do pracy, gdy:

  • niezdolność do pracy jest spowodowana tą samą chorobą;
  • przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem nowej niezdolności do pracy nie przekroczyła 60 dni;

Po zmianach od 2022 roku do okresu zasiłkowego będzie wliczały się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy i poprzednie okresy, gdy przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstanie nowej niezdolności do pracy nie przekroczyła 60 dni.

Od nowego roku niezdolność do pracy spowodowana inną chorobą w okresie krótszym niż 60 dni spowoduje wliczenie jej do starego okresu zasiłkowego.

Wyjątek: Do okresu zasiłkowego nie wliczy się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.

Wysokość zasiłku za okres pobytu w szpitalu

Podstawa wymiaru zasiłku za okres pobytu w szpitalu będzie wynosić 80%. Przed zmianą za okres pobytu w szpitalu ubezpieczony mógł otrzymać zasiłek w wysokości 70% podstawy wymiaru.

Krótszy okres do przeliczenia zasiłku

Od 2022 roku podstawę wymiaru zasiłku będzie się ustalać na nowo, jeśli przerwa pomiędzy ostatnią a nową niezdolnością do pracy przekroczyła miesiąc kalendarzowy. W poprzednim stanie prawnym przeliczeniu podlegała podstawa wymiaru zasiłku po 3 miesiącach kalendarzowych.

Uzyskanie świadczeń chorobowych przez przedsiębiorców na nowych zasadach

W chwili obecnej przedsiębiorca, aby móc uzyskać świadczenia w ramach dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego musi spełnić następujące kryteria:

  • podlegać do ubezpieczenia co najmniej przez 90 dni kalendarzowych;
  • opłacać składki za siebie w odpowiedniej wysokości i terminie;

Opłata składek po terminie lub w niewłaściwej wysokości spowoduje wyłączenie przedsiębiorcy z ubezpieczenia chorobowego. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o przywrócenie dobrowolnego ubezpieczenia opłaconego po terminie.

W 2022 roku w ustawie z dnia 13 października 2021 roku o systemie ubezpieczeń społecznych zostanie wykreślony zapis o utracie prawa do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zgodnie z wyższej wymienionymi warunkami. Od nowego roku w razie wystąpienia zaległości w dniu powstania prawa na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia – świadczenia z ubezpieczenia chorobowego nie będą przysługiwać przedsiębiorcy do czasu spłaty całkowitej kwoty.

Prawo do świadczeń przedawni się, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczeń.

[1] Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Patryk Pułka -Clever Investment