Mały podatnik Vat

Status małego podatnika definiuje ustawa o podatku od towarów i usług w art. 2 pkt 25 lit. a ustawy.

Ustawa definiuje małego podatnika jako:

 – przedsiębiorcę u którego łączna wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1 200 000 euro w przeliczeniu na zł,

– przedsiębiorstwa prowadzące działalność maklerską, zarządzające funduszami inwestycyjnymi, zarządzające alternatywnymi funduszami, będące agentem, zleceniobiorcą lub inna osoba świadczącą usługi o podobnej specyfikacji z wyjątkiem usług komisowych. Dla takich przedsiębiorców kwota łącznej prowizji wraz z podatkiem VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 45 000 euro w przeliczeniu na zł.

            Przeliczenie wyżej wymienionych kwot w euro na zł dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W 2022 roku limity podatkowe będą wyliczane według kursu euro na dzień 01-10-2021r  z tabeli nr 191/A/NBP/2021, gdzie kurs kształtował się na poziomie 4,5914 zł/euro.

Przeliczenie wyżej wymienionych kwot w euro na zł dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W 2022 roku limity podatkowe będą wyliczane według kursu euro na dzień 01-10-2021r  z tabeli nr 191/A/NBP/2021, gdzie kurs kształtował się na poziomie 4,5914 zł/euro.

OKRESMAŁY PODATNIK VAT z limitem do 1 200 000 euroMAŁY PODATNIK POŚREDNIK Z limitem do 45 000 Euro
20215 418 000 PLN203 000 PLN
20225 513 000 PLN207 000 PLN

Przedsiębiorstwa zaliczane do grupy małych podatników mogą skorzystać z przywilejów w postaci rozliczania się w deklaracjach kwartalnych , za pomocą metody kasowej.

            Podatnik który wybierze sposób rozliczania za pomocą metody kasowej będzie rozliczał podatek VAT od sprzedanych usług, towarów nie w momencie ich sprzedaży a tylko w momencie uregulowania należności z wykonania usługi czy też sprzedaży dobra. Skorzystanie z takiej formy rozliczania się z urzędem skarbowym eliminuje u przedsiębiorcy stracenia płynności finansowej spowodowanej brakiem pieniędzy , ponieważ dane przedsiębiorstwo rozlicza się z środków, które otrzymało za wykonane usługi. Aby zacząć rozliczać się metodą kasową należy zgłosić taki zamiar urzędowi któremu firma podlega. Zgłoszenie takie dokonuje się na podstawie formularzu z VAT-R.