Jednorazowa amortyzacja w 2022 roku

Amortyzacja według prawa bilansowego i podatkowego polega na sukcesywnym zużyciu składników majątku trwałego poprzez odpisy amortyzacyjne, które dokonywane są cyklicznie poprzez rozłożenie wartości środków trwałych na ustalony okres amortyzacji.

Prawo do jednorazowej amortyzacji

Jednorazowy odpis amortyzacji dla wybranych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych mogą dokonywać podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą i podatnicy podatku PIT i CIT, którzy posiadają status małego podatnika. Mali podatnicy oraz rozpoczynający działalność gospodarczą w związku z nabyciem majątku trwałego przedsiębiorstwa mają prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji do limitu 50.000 euro. W przypadku fabrycznie nowych środków trwałych wartość jednorazowej amortyzacji nie może przekroczyć 100.000 zł. Prawo do jednorazowej amortyzacji, czyli odpisów amortyzacyjnych mają wyżej wymienieni podatnicy w odniesieniu do środków trwałych, które zaliczają się do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych) w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Łączna wartość odpisów amortyzacyjnych nie będzie mogła przekroczyć kwoty 230.000 zł.

Mali podatnicy podatku PIT oraz CIT w 2022 roku

Status małego podatnika na gruncie podatków: PIT i CIT przysługuje podatnikowi u którego:

Łączna wartość przychodów ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 2 000 000 euro. W związku z tym w 2022 roku małym podatnikiem będzie podatnik, u którego w 2021 roku wartość przychodów ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT, nie przekroczyła w przeliczeniu na PLN 9 188 000 zł.

Amortyzacja jednorazowa fabrycznie nowych środków trwałych

Podatnicy podatku od osób prawnych oraz fizycznych bez względu na wielkość osiągniętych przychodów mają prawo do zaliczenia w koszty podatkowe jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do 100.000 zł. W związku z tym wszyscy podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą mogą skorzystać z tej amortyzacji oraz dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej pozyskanych fabrycznie nowych środków trwałych, które zaliczają się  do grupy 3-6 i 8 klasyfikacji w danym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 100.000 złotych. Kwota ta obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłat na poczet nabycia nowego środka trwałego, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

/Kinga Pośpiech
Clever Investment