Rodzaje umów o pracę

Umowa o pracę jest najkorzystniejszą i pożądaną przez pracowników umową, gwarantuje ona m.in. prawo do urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego. Ponadto w czasie choroby pracownik może otrzymać tzw. wynagrodzenie chorobowe finansowane ze środków pracodawcy i ZUS, posiada również możliwość skorzystania z usług medycznych z uwagi na objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym.

Ustawodawca po zmianie przepisów w 2016 roku wskazał 3 rodzaje umów o pracę:

terminowe:

  • na okres próbny,
  • na czas określony,

bezterminowe:

  • na czas nieokreślony.

Umowa na okres próbny (art. 25 § 2, § 3 k.p.)

Najczęściej jest to pierwsza umowa zawierana z pracodawcą – ma ona za zadanie sprawdzić kwalifikacje pracownika w kontekście konkretnego stanowiska pracy, na którym ma być wykonywana praca. Zawiera się ją tylko raz, na okres maksymalnie 3 miesięcy. Przepisy dopuszczają jednak zawarcie jej ponownie, w sytuacjach gdy:

  • pracownik będzie wykonywał pracę na innym stanowisku,
  • po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, w sytuacji gdy pracownik miałby wykonywać pracę na tym samym stanowisku – w tym przypadku możliwe jest ponowne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres próbny tylko 1 raz.

Umowa na czas określony (art. 25¹ § 1, § 2, § 3, § 4 k.p.)

Jest to kolejny rodzaj umowy o pracę, której główną cechą charakterystyczną jest terminowość. Okres zatrudnienia nie może przekroczyć 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów 3. Zawarcie kolejnej umowy lub przekroczenie długości trwania tej umowy, skutkuje zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony. W katalogu umów na czas określony można wyodrębnić umowy:

  • w celu zastępstwa innego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

Należy zwrócić uwagę, że przy zawieraniu umów na czas określony w określonym celu nie stosuje się limitów 33 miesiące/3 umowy, jednakże, aby to mogło mieć zastosowanie, należy wskazać w treści umowy o pracę cel, na jaki została zawarta umowa na czas określony.

Jeśli chodzi o sytuacje, gdy pracodawca ze swojej strony ma obiektywne przyczyny, by zawrzeć umowę na czas określony ponad limity wskazane w Kodeksie Pracy, powinien liczyć z obowiązkiem poinformowania właściwego okręgowego inspektora pracy w formie pisemnej lub elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia takiej umowy.

Umowa o pracę na czas nieokreślony (art. 25 § 1 k.p.)

Jej główną zaletą jest bezterminowość, ale nie tylko to czyni ja najkorzystniejszą dla pracownika umową. Gwarantuje ona stabilność zatrudnienia, dłuższe okresy wypowiedzeń, brak konieczności podawania powodu rozwiązania umowy ze strony pracownika.

Julia Szacherska