Zawieszenie działalności gospodarczej – o czym należy pamiętać?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą spotykają się czasem z sytuacjami, które powodują konieczność podjęcia decyzji związanej z przyszłością firmy. Jedni przedsiębiorcy zamykają działalność, a inni decydują się jedynie na zawieszenie jej na pewien czas. Warto zapoznać się z podstawowymi zasadami, z którymi wiąże się czynność zawieszenia działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności gospodarczej, a pracownicy

Podstawowym warunkiem umożliwiającym podatnikowi zawieszenie działalności gospodarczej jest niezatrudnianie pracowników w momencie zawieszania działalności. Oznacza to, że podatnik, jeżeli zatrudnia pracowników, to musi w pierwszej kolejności rozwiązać z nimi umowy, aby od dnia zawieszenia działalności żadna umowa nie obowiązywała. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady.

Pierwszym wyjątkiem są zawarte umowy agencyjne, zlecenie lub o dzieło, których podatnik nie jest zobowiązany rozwiązywać w związku z zamiarem zawieszenia działalności.

Kolejny wyjątek to możliwość zawieszenia działalności gospodarczej, jeżeli w momencie zawieszania działalności podatnik zatrudnia pracowników, natomiast korzystają oni z urlopu:

 • macierzyńskiego,
 • rodzicielskiego,
 • wychowawczego.

Podkreślić jednak należy, że w przypadku zakończenia urlopów przez tych pracowników i jednocześnie trwania okresu zawieszenia to nabywają oni prawo do otrzymywania wynagrodzenia postojowego do końca trwania okresu zawieszenia działalności.

W jaki sposób można zawiesić działalność gospodarczą?

Podatnik, który zdecyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej, może tego dokonać poprzez edycję wpisu w CEIDG (http://www.ceidg.gov.pl). Jeżeli po pewnym czasie zdecyduje się na wznowienie lub likwidację działalności, to również dokonuje stosownego wpisu w formularzu CEIDG.

Okres zawieszenia działalności gospodarczej

Podatnicy znajdujący się w rejestrze CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) mają możliwość zawieszenia działalności gospodarczej najkrócej na 30 dni (pełny miesiąc), a najdłużej na czas nieokreślony.

Okres zawieszenia działalności gospodarczej liczy się:

 • od dnia wskazanego podczas edycji wpisu w CEIDG,
 • do dnia wskazanego w tym wpisie (jeżeli podatnik od razu wskazuje datę wznowienia działalności) albo do dnia ponownej edycji tego wpisu ze wskazaniem daty wznowienia działalności gospodarczej (jeżeli podatnik w momencie dokonywania wpisu w CEIDG o zawieszeniu nie zna jeszcze daty wznowienia działalności).

Jakie czynności może wykonywać podatnik w okresie zawieszenia działalności gospodarczej?

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z tej działalności.

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 • może otrzymywać należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • może zbywać posiadane środki trwałe i wyposażenie,
 • może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, między innymi rozwiązywać zawarte wcześniej umowy,
 • ma prawo, a w określonych sytuacjach obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych dotyczących działalności gospodarczej wykonywanej przed datą jej zawieszenia,
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
 • może osiągać przychody finansowe, przede wszystkim z czynności dokonanych przed datą zawieszenia działalności gospodarczej,
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Podatnik w okresie działalności gospodarczej nie ma obowiązku uiszczać jakichkolwiek składek ZUS ani składać deklaracji ZUS.

Zawieszenie działalności gospodarczej a VAT

Zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT (nie należy tego mylić z roczną deklaracją PIT, do złożenia której podatnicy jak najbardziej są zobowiązani, również za okres zawieszenia działalności).

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT nie dotyczy podatników, u których okres zawieszenia działalności gospodarczej nie objął pełnego okresu rozliczeniowego (miesiąc/kwartał). Zatem jeżeli podatnik zawiesił działalność np. od 15.08.2021.r. to za ten miesiąc/kwartał ma obowiązek złożyć deklarację VAT.

Michał Frelas