O czym należy pamiętać, rozwiązując umowę o pracę?

Gdy Ty lub Twój pracownik decydujecie się na rozwiązanie umowy o pracę, musisz pamiętać o szeregu procedur, których należy dopełnić.

Po pierwsze – przekazanie obowiązków.

            Jako pracodawca, masz obowiązek zapewnić sprawne przekazanie obowiązków danego pracownika innej osobie. Decyzja o tym, czy zatrudnisz kogoś na jego miejsce, czy wyznaczysz zastępstwo z już zatrudnionych pracowników, powinna być dobrze przemyślana. Jeszcze przed odejściem obecnego pracownika zorganizuj przekazanie obowiązków, dokumentacji, haseł i loginów do programów.

Po drugie – urlop.

            W trakcie okresu wypowiedzenia pracownik powinien wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy oraz proporcjonalnie za rok bieżący. W sytuacji, gdy wykorzystanie urlopu przed rozwiązaniem stosunku pracy nie jest możliwe (np. porozumienie stron), pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu w dniu rozwiązania umowy o pracę. Ekwiwalent wylicza się przy użyciu współczynnika ekwiwalentu, ustalanego dla każdego roku kalendarzowego, nawet jeśli urlop jest przeniesiony z roku poprzedniego. Ekwiwalent należy wypłacić pracownikowi w dniu rozwiązania umowy.   

Po trzecie – dni wolne na poszukiwanie pracy.

            Dni wolne na poszukiwanie pracy zostały przewidziane przez ustawodawcę w art. 37 Kodeksu Pracy i przysługują pracownikowi, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę, i którego okres wypowiedzenia wynosi minimum 2 tygodnie. Aby skorzystać z dni wolnych na poszukiwanie pracy, pracownik musi złożyć odpowiedni wniosek. Liczba dni przysługujących na poszukiwanie pracy zależy od długości okresu wypowiedzenia i wynosi odpowiednio:

  • 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia oraz
  • 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

Po czwarte – zwrot powierzonego mienia.

            Pamiętaj również, aby przed rozwiązaniem stosunku pracy uregulować kwestie powierzonego mienia (samochodu, laptopa, telefonu, itp.). Wyznacz pracownikowi termin zwrotu, najlepiej na piśmie (np. w formie e-maila, SMS-a). Pamiętaj, aby sporządzić protokół z przekazania mienia.  

Po piąte – świadectwo pracy.

            Powinno zostać wydane niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy.  Jeżeli nie jest możliwe wydanie świadectwa ostatniego dnia trwania umowy, pracodawca ma na to nie więcej niż 7 dni. Możesz wręczyć je osobiście, doręczyć na wskazany przez pracownika adres zamieszkania lub poprzez osobę przez niego upoważnioną. Pracodawca musi również przekazać pracownikowi informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania.

Adrian Karasiński