Czym jest i jak przygotować biznesplan?

Marzysz, by pracować na swoim? Chcesz prowadzić i rozwijać własną firmę? Jeśli tak, to musisz przygotować biznesplan. Starannie przygotowany biznesplan pozwala na uporządkowanie informacji, spisanie wszystkich pomysłów, a także ich ocenę.

Biznesplan – co to i do czego służy?

Biznesplan to dokument, który zawiera ocenę opłacalności działalności gospodarczej. Celem jego sporządzenia jest m.in. pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Nie ma jednego konkretnego wzorca, który pokazuje, jak ma wyglądać i co zawierać, biznesplan. Należy go jednak napisać w sposób zwięzły, czytelny, przejrzysty i logiczny.

Elementy typowego biznesplanu

Standardowy biznesplan zawiera:

 • streszczenie przedsięwzięcia,
 • charakterystyka przedsiębiorstwa,
 • opis oferowanych produktów lub usług,
 • zarządzanie i pracownicy,
 • rynek i konkurencja,
 • analiza SWOT,
 • strategia marketingowa,
 • plan finansowy,
 • kontrola działalności,
 • harmonogram.

1. Streszczenie przedsięwzięcia

To skrótowa wersja całego biznesplanu. Objętość to od 1 do 4 stron. Mimo iż jest pierwszą częścią biznesplanu, najlepiej napisać je na końcu, gdyż musi ono zawierać szczegółowe dane z pozostałych części dokumentu. Napisanie streszczenia jest bardzo ważne, ponieważ jego zadaniem jest zachęcenie do przeczytania całego biznesplanu.

Informacje, które muszą znaleźć się w streszczeniu to:

 • nazwa przedsiębiorstwa, nazwiska przedsiębiorcy/ów,
 • cel biznesplanu,
 • koncepcja rozwoju firmy,
 • krótki opis oferowanych produktów lub usług – warto przedstawić korzyści, jakie produkty/usługi przyniosą klientom,
 • zyski oraz koszty,
 • plan wykorzystania środków na inwestycje,
 • posiadane doświadczenie i kwalifikacje, mające wpływ na prowadzenie działalności,
 • informacje na temat grupy docelowej,
 • ile osób będzie zatrudnionych i w jakiej formie,
 • wielkość konkurencji, a także czym Twoja firma wyróżni się na jej tle,
 • opis własnej strategii sprzedaży,
 • cele sprzedażowe i sposób ich osiągnięcia,
 • prognozy sprzedaży,
 • plan działań marketingowych i promocji,
 • Twoje potrzeby finansowe,
 • jakie źródła finansowania posiadasz,
 • z kim będziesz współpracować.

2. Charakterystyka przedsiębiorstwa

To podstawowe informacje o firmie. Należy w niej zawrzeć:

 • swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje,
 • pełna nazwa przedsiębiorstwa,
 • lokalizacja,
 • obszar działania firmy,
 • adres i numer telefonu,
 • rodzaj, przedmiot i zakres prowadzonej działalności,
 • forma organizacyjno-prawna,
 • misja, wizja i cel przedsiębiorstwa,
 • motywy założenia firmy.

3. Opis oferowanych produktów lub usług

W tym punkcie należy opisać to co chcemy zaoferować klientom i dlaczego klienci będą chcieli to kupić, czyli:

 • rodzaj oferowanego produktu lub usługi,
 • nazwa, kolor, rozmiar, waga, funkcja, działanie,
 • koszt wytworzenia,
 • cena,
 • wady i zalety,
 • na jaki rynek jest przeznaczony,
 • co oferuje klientom,
 • opis procesu produkcji i jej wielkość,
 • w czym jest lepszy od konkurencji.

4. Zarządzanie i pracownicy

 • wykształcenie i kwalifikacje pracowników,
 • liczba zatrudnionych osób,
 • polityka płacowa, forma i okres zatrudnienia.

5. Rynek i konkurencja

W tej części trzeba przedstawić otoczenie, w jakim firma będzie funkcjonowała, czyli scharakteryzować rynek. Ta część powinna obejmować:

 • charakterystykę branży,
 • wielkość i tendencję rynku,
 • informacje na temat popytu, jego sezonowość,
 • liczba i dane o klientach,
 • oczekiwania i potrzeby nabywców,
 • bariery wejścia na rynek,
 • zwięzły opis konkurencyjnych przedsiębiorstw.

6. Analiza SWOT

Opisujemy 4 bardzo istotne czynniki. Mocne i słabe strony, tutaj chodzi o naszą firmę, a także szanse i zagrożenia. Szanse i zagrożenia to czynniki zewnętrzne, związane z otoczeniem.

7. Strategia marketingowa

Wszelkie działania w zakresie marketingu. Ta część biznesplanu powinna zawierać opis narzędzi i związane z tym koszty, które pomogą dotrzeć do potencjalnych nabywców.

8. Plan finansowy

Należy przedstawić prognozę finansową zawierającą:

 • rachunek zysków i strat, bilans (aktywa i pasywa),
 • rachunek przepływów gotówki, tzw. cash flow.
 • tutaj należy także opisać wysokość kredytu i jego konkretne przeznaczenie.

9. Kontrola działalności

 • jak często i w jaki sposób będą monitorowane działania prowadzone w firmie,
 • kto będzie ją przeprowadzał,
 • formy kontroli produkcji,
 • plany rozwoju produktu/usługi.

10. Harmonogram

 • planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac,
 • opis poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia i czynników wpływających na ich realizację.

Starannie przygotowany biznesplan pozwala na uporządkowanie informacji, spisanie wszystkich pomysłów i spojrzenie na nie z innej perspektywy, a także ich ocenę. Może się okazać, że po przeprowadzeniu analizy, pomysł nie jest tak dobry, jak wydawał się na początku i jego realizacja nie jest opłacalna.