Uzyskanie numeru PESEL przez cudzoziemca – procedura nadania

Obcokrajowcy do końca 2017 r. nie byli w obowiązku posiadania numeru PESEL, większość z nich podlegała ewidencji NIP. Poprzez zmianę przepisów od 2018 r. PESEL nadawany jest praktycznie każdemu cudzoziemcy zameldowanemu w Polsce (pobyt stały oraz czasowy).

Cudzoziemcy przebywający w Polsce są zobligowani do samodzielnego złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL.

Procedura pozwalająca na uzyskanie numeru PESEL:

– należy wypełnić wniosek – do pobrania z https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-PESEL-dla-cudzoziemcow,

– wniosek należy złożyć w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zameldowania, urzędzie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy (gdy brak meldunku  w Polsce) lub w Urzędzie Warszawa Śródmieście ( gdy brak zatrudnienia lub siedziba pracodawcy znajduje się poza granicami Polski),

– okazanie dokumentu tożsamości w urzędzie.

Brak numeru PESEL powodować może problemy ze sporządzeniem i wysyłką PIT-11, gdzie należy wskazać m.in. właściwy identyfikator podatkowy.

Dla przypomnienia, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników “Identyfikatorem podatkowym jest:

1) numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
2) NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.”

W sytuacji gdy obcokrajowiec zgłosił zameldowanie na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące numer PESEL zostaje nadany automatycznie przez organ gminy.

Cudzoziemiec musi posiadać jeden z wymienionych statusów:

– prawo stałego pobytu będąc obywatelem państwa członkowskiego UE bądź obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i Konfederacji Szwajcarskiej,

– prawo stałego pobytu będąc członkiem rodziny obywatela opisanego w pkt. 1,

– zezwolenie na pobyt stały,

– zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

– status uchodźcy,

– ochrona uzupełniająca,

– azyl,

– zgoda na pobyt tolerowany,

– ochrona czasowa,

– zgoda na pobyt ze względów humanitarnych.

Prosimy o poinformowanie pracowników o konieczności nabycia identyfikatora PESEL, w przeciwnym razie pracodawca zostanie narażony na konsekwencje związane z nie wystawieniem deklaracji PIT 11 oraz PIT 4R.

Patryk Pułka