Abolicja podatkowa

W ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (określanej jako Polski Ład) przewidziano możliwość zgłoszenia do opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów, dochodów niezadeklarowanych dotąd do opodatkowania na terytorium Polski. Projektowane regulacje zakładają wprowadzenie abolicji podatkowej. Zawierają rozwiązania adresowane do podmiotów chcących ujawnić organom podatkowym dochody wcześniej nieopodatkowane i skorzystać z wyłączenia odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe.

W przypadku każdej formy osiągniętej korzyści podatkowej podatnik, który nie dopełnił prawidłowo swych obowiązków będzie miał możliwość dokonać zgłoszenia dochodu, składając wniosek o opodatkowanie przejściowym podatkiem dochodowym. Opodatkowanie tym podatkiem będzie dobrowolne i możliwe do zastosowania wyłącznie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Wykluczone ma być jednak skorzystanie z powyższej możliwości w przypadku podatników objętych na dzień złożenia wniosku postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową lub kontrolą celno-skarbową, których przedmiotem są nieujawnione wcześniej dochody. Abolicja podatkowa nie będzie miała również zastosowania do dochodów, które powstały w wyniku popełnienia przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że razem z wnioskiem o opodatkowanie przejściowym podatkiem dochodowym zostanie złożony czynny żal.

Podstawę opodatkowania będzie stanowił dochód osiągnięty do dnia złożenia wniosku o opodatkowanie podatkiem przejściowym, do której ma być stosowana stała stawka w wysokości 8%.

Ustawa zakłada, że aby skorzystać z ryczałtu należy złożyć wniosek skierowany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, z podaniem:

– źródła i okoliczności powstania dochodu;

– sposobu jego uzyskania;

– wysokości dochodu;

– kwoty przejściowego ryczałtu od dochodów.

Do wniosku musi być dołączane oświadczenie o zgodności ze stanem faktycznym i prawnym oraz o braku przesłanek wyłączających zastosowanie ryczałtu. Ponadto należy również dołączyć dowód uiszczenia opłaty w wysokości 1% ukrytego dochodu, jednak nie niższej niż 1 tys. zł ale nie wyższej niż 30 tys. zł.

Wniosek niespełniający wymogów będzie trzeba uzupełnić, a w przypadku niedokonania tego w terminie 14 dni ma skutkować uznaniem, iż wniosek nie został złożony. Co ważne opłata uiszczona przez składającego nie będzie podlegać wówczas zwrotowi. Wniosek spełniający wszystkie wymogi formalne ma być traktowany jak deklaracja o wysokości dochodu i zapłacony w terminie 30 dni po złożeniu wniosku.

W ustawie przewiduje się możliwość uzyskania przez podmiot zamierzający złożyć wniosek o zastosowanie ryczałtu opinii odrębnego organu – Rady do Spraw Repatriacji Kapitału. Natomiast wiąże się to z poniesieniem dodatkowego kosztu w wysokości 50 tyś. zł z tytułu opłaty za wydanie opinii. Podmiot może zostać wezwany do uzupełninia wniosku. Niestety istnieje ryzyko braku zwrotu opłaty w razie odmowy wydania opinii. Podkreślić należy również to, że uzyskanie opinii Rady jest w założeniu fakultatywne, nie rodzi w związku z tym żadnych konsekwencji dla procedury występowania z wnioskiem o zastosowanie ryczałtu. Innymi słowy Urząd Skarbowy nie musi stosować się do wydanej opinii w trakcie rozpatrywania danego wniosku.

Dodatkowym rozwiązaniem jest przewidziana w ustawie możliwość zastosowania ulgi podatkowej w przypadku, kiedy po dniu zgłoszenia dochodu i zapłaty przejściowego podatku dochodowego podmiot wnioskujący o ryczałt dokona inwestycji na terytorium Polski lub na terytorium innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego o wartości odpowiadającej co najmniej wartości zgłoszonego dochodu oraz utrzyma tę inwestycję przez okres co najmniej 12 miesięcy. Podmiot ten zyskuje wówczas prawo pomniejszenia swojego zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych albo w podatku dochodowym od osób prawnych należnego od dochodu z tej inwestycji o kwotę równą 30% zapłaconego wcześniej przejściowego podatku dochodowego. Według ustawy pomniejszenie takie będzie mogło być zrealizowane za rok podatkowy, w którym dokonano inwestycji oraz za kolejne 2 lata podatkowe. Wymóg formalny związany z zastosowaniem ulgi ma polegać na dołączeniu do zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) z tej inwestycji w roku podatkowym, w którym następuje pomniejszenie, dowodów potwierdzających dokonanie inwestycji oraz kopii wniosku o zastosowanie przejściowego podatku dochodowego.

Michał Frelas- Clever Investment.