ULGA DLA EMERYTÓW, RODZIN 4+ ORAZ DLA POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY

Przed nami ostatni artykuł z serii „Clever wyjaśnia Nowy Ład”. W tym artykule omówię ulgi dla określonych grup podatników, które będą miały wpływ na rozliczenie wynagrodzeń w roku kalendarzowym

Mowa tutaj o:

 • uldze dla pracującego emeryta;
 • uldze dla rodzin 4+;
 • uldze na powrót z zagranicy;

Należy pamiętać, że płatnik podatku będzie mógł stosować zwolnienie wynikające z ulg dopiero po złożeniu stosownego oświadczenia przez podatnika. Przejdźmy do omówienia każdą z wymienionych:

ULGA DLA PRACUJĄCEGO EMERYTA – art. 21 ust 1 pkt 154 ustawy o pdof

Ulga będzie przysługiwać osobom, które ukończyły:

 • w przypadku kobiet – 60 lat;
 • w przypadku mężczyzn – 65 lat

Będą otrzymywać przychody z:

 • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy;
 • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy pdof oraz
 • pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca ustawy pdof albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – mówiąc krócej: skala podatkowa, podatek liniowy, IP BOX

Ich ww. przychody będą podlegały do ubezpieczeń społecznych w rozumieniu ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i mimo nabycia uprawnienia, nie będą otrzymywali emerytury bądź renty. Zwolnieniu będą podlegać przychody do kwoty 85 528,00 zł.

ULGA DLA RODZIN Z CZWÓRKĄ DZIECI – art. 21 ust 1 pkt 153 ustawy o pdof

Ulga będzie przysługiwać osobom, którzy osiągają przychody z tytułu:

 • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy;
 • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy pdof oraz
 • pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca ustawy pdof albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – mówiąc krócej: skala podatkowa, podatek liniowy, IP BOX itp.

którzy w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci o których mowa w art. 27ea ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcję opiekuna prawnego (o ile dziecko z nimi zamieszkiwało), lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej. Zwolnieniu będą podlegać przychody do kwoty 85 528,00 zł.

ULGA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY – art. 21 ust 1 pkt 152 ustawy o pdof

Ulga będzie przysługiwać osobom, którzy osiągają przychody z tytułu:

 • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy;
 • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy pdof oraz
 • pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca ustawy pdof albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – mówiąc krócej: skala podatkowa, podatek liniowy, IP BOX itp.

którzy przenieśli swoje miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwolnieniu będą podlegać przychody do kwoty 85 528,00 zł osiągnięte w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego.

Patryk Pułka- Clever Investment