BRAK MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ. OBNIŻENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ DO WYSOKOŚCI PODATKU NA NOWYCH ZASADACH

W obecnym kształcie przepisów na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) opłacona lub pobrana składka zdrowotna podlega odliczeniu od naliczonego podatku w wysokości 7,75% w danym roku kalendarzowym. Od 2022 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105) art. 27b zostanie całkowicie uchylony przez co składka zdrowotna nie będzie mogła być odliczana od podatku.

Oprócz rewolucji w obliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców prowadzących pozarolnicze działalności gospodarcze, dodatkowo pojawiają się nam kwestie związane z brakiem możliwości odliczenia zapłaconej lub pobranej składki zdrowotnej oraz obniżeniem wysokości składki zdrowotnej do wysokości podatku na nowych zasadach. Poniżej prezentuję Państwu powyższe zagadnienia.

OBNIŻENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ DO WYSOKOŚCI PODATKU NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU


Jeżeli wysokość naliczonej składki zdrowotnej będzie większa niż wysokość naliczonego podatku, wartość składki zdrowotnej ulega obniżeniu do wysokości podatku. Z uwagi na wprowadzenie ust. 2b do art. 83 ustawy zdrowotnej obniżenie składki zdrowotnej do wysokości podatku będzie dokonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r. W praktyce oznacza to liczenie podatku 2 razy. Pierwszy raz przy wyliczaniu wynagrodzenia do wypłaty i drugi raz przy ustaleniu obniżenia składki zdrowotnej. Spójrzmy na przykład.

Przykład:

Pracownica zatrudniona w wymiarze 1/4 etatu z wynagrodzeniem 800,00 zł brutto. Obliczmy wynagrodzenie do wypłaty w oparciu o przepisy obowiązujące w 2022 roku. Pracownica złożyła oświadczenie PIT-2 i korzysta z podstawowych kosztów uzyskania przychodu.

I. Obliczanie składek społecznych finansowych przez ubezpieczonego

E: 800 x 9,76% = 78,08 zł

R: 800 x 1,5% = 12,00 zł

CH: 800 x 2,45% = 19,60 zł

Suma: 78,08 + 12,00 + 19,60 = 109,68 zł

II. Obliczanie składki zdrowotnej

800 – 109,68 = 690,32 zł

690,32 x 9% = 62,13

III. Obliczanie należnej zaliczki na podatek

Nie przysługuje w tym przypadku ulga dla klasy średniej

800 – 109,68 – 250 = 440,32 ~ 440,00

Obliczamy wysokość podatku wg. przepisów w 2022 roku

440 x 17% = 74,80

74,80 – 425 = 0,00 zł

Obliczamy wysokość podatku wg. przepisów na dzień 31 grudnia 2021 roku

440 x 17% = 74,80

74,80 – 43,76 = 31,04 zł – składka zdrowotna powinna zostać obniżona do 31,04 zł

IV. Obliczenie wynagrodzenia do wypłaty

800 – 109,68 – 31,04 – 0 = 659,28 zł do wypłaty

[1] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

Patryk Pułka- Clever Investment