Nowelizacja ustawy SLIM VAT

Wraz z końcem 2020 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa wprowadzająca pakiet uproszczeń dotyczących ustawy o VAT tzw. pakiet SLIM. 24 czerwca 2021 roku Sejm uchwalił nowelizację do ustawy o VAT, która zakłada wprowadzenie pakietu SLIM VAT 2. Ma on na celu dalsze upraszczanie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług.

Zmiany wprowadzone w ustawie obejmą:


Transakcje łańcuchowe

Zmiany mają na celu uregulowanie kwestii dotyczącej przyporządkowania transportu towarów do właściwej dostawy w sytuacji gdy, to nie nabywca lub pośrednik organizują transport. W konsekwencji jeżeli transport organizuje dany nabywca, to wysyłka będzie przyporządkowana do dostawy organizowanej przez tego właśnie nabywcę.

WNT

Ustawa zakłada zrezygnowanie z warunku, który uzależniał dokonanie odliczenia podatku VAT naliczonego w okresie, w którym wykazano podatek VAT należny, od ujęcia podatku należnego w ciągu trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Procedura uproszczona

Zmiany dotyczą umożliwienia dokonania korekty deklaracji VAT z tytułu importu towarów w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym podatnik był zobligowany do rozliczenia podatku. Natomiast jeśli podatnik nie złoży korekty deklaracji, to utraci prawo do rozliczenia podatku w deklaracji VAT, co równoważy się z zapłatą podatku VAT razem z odsetkami.

Ulga na złe długi

Nowelizacja ustawy wydłuża do 3 lat termin na skorzystanie z ulgi oraz uchyla warunek polegający na braku możliwości skorzystania z ulgi w sytuacji, gdy podmiot w stosunku, do którego stosowana jest ulga, jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacji.

Termin złożenia VAT-26

Termin złożenia deklaracji VAT-26 od samochodów używanych w 100% do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z samochodem.

Zmiany dotyczące pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone 1 października 2021 roku.

Jakub Siwik