Elementy, jakie powinny się znaleźć w umowie o pracę

Umowa o pracę została uregulowana w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. Przez zatrudnienie na podstawie stosunku pracy rozumie się, iż pracownik zobowiązuje się do wykonania określonego rodzaju pracy, na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca zobowiązany jest za taką pracę wypłacić wynagrodzenie.

Aby dopełnić formalności, przed rozpoczęciem wykonywania pracy zakład pracy powinien przedłożyć swojemu przyszłemu pracownikowi dokument w wersji pisemnej nazwany: umowa o pracę. Przepisy prawa pracy wskazują katalog rzeczy, które powinny się znaleźć w umowie o pracę, jednak jest on otwarty tzn., że pracodawca oprócz nich może zawrzeć inne z jego punktu widzenia ważne, jednakże minimum powinien z góry określić w umowie. To, co powinno się znaleźć w umowie o pracę, przedstawiono poniżej.

Strony umowy: pracodawca ABCD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-161 przy ul. Obozowej 20 lok. U11, pracownik Pan Jacek Jackowski zamieszkały w Warszawie, 01-161 przy ul. Obozowej 20 lok. U11.

Rodzaj umowy: próbny, określony i nieokreślony.

Data zawarcia umowy: jest to data, w której dochodzi do powstania pewnej relacji, która zacznie się dopiero przy rozpoczęciu jej trwania. Co do zasady data zawarcia umowy nie musi być identyczna, jak data rozpoczęcia pracy, jednakże strony między datą zawarcia a datą rozpoczęcia mogą oczekiwać wobec siebie wypełnienia różnych obowiązków.

Miejsce wykonywania pracy: w zależności od specyfiki danej pracy, co do zasady należy wskazać dokładne miejsce wykonywania pracy. Jeżeli np. zatrudniamy handlowca, który będzie wykonywał pracę na terytorium danego województwa, wówczas należałoby wpisać, iż miejsce wykonywania pracy jest województwo mazowieckie.

Wynagrodzenie i inne składniki: należy określić składniki wynagrodzenia za pracę oraz ich wysokość.

Wymiar czasu pracy: to czas, w jakim pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w ciągu dnia i przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy.

Termin rozpoczęcia pracy: data, w której powstaje stosunek prawny między stronami. Data ta jest również pierwszym dniem pracy pracownika (o ile, ten dzień w zakładzie pracy nie jest wolny od pracy).

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony np. w celu zastępstwa nieobecnego pracownika, należy taką okoliczność wskazać w umowie. Gdy pracodawca nie wpisze tej informacji w dokumencie, taką umowę należałoby potraktować jak zwykłą umowę na czas określony.

Patryk Pułka