Zmiana reguł w sposobie korygowania faktur in minus zawartych w pakiecie Slim

Z dniem 1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy nowelizacyjne do ustawy o VAT. W tzw. pakiecie Slim VAT (Simple Local And Modern VAT) są zmienione m.in. zapisy dotyczące braku konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus, czy też wprowadzenie do ustawy przepisu odnoszącego się do rozliczania korekt faktur podwyższających cenę, wydłużenie terminu odliczenia podatku VAT naliczonego do łącznie 4 okresów dla przedsiębiorców rozliczających się w trybie miesięcznym.

Przepisy przed nowelizacją zakładały, że sprzedawca mógł dokonać odliczenia od wystawionej korekty faktury in minus w sytuacji, kiedy otrzymał potwierdzenie odbioru korekty od nabywcy, a odliczenie dokonywał w momencie otrzymania takiego potwierdzenia. Nabywca zaś dokonywał odliczenia podatku naliczonego do wystawionej korekty in minus, w okresie, kiedy to otrzymał dokument.

Zmiany, jakie zostały wprowadzone w tym przypadku, czyli przekształcenie art. 29a ust. 13 i art. 86 ust. 19a ustawy o VAT spowodowały, że w przypadku wystawienia takiego dokumentu to sprzedawca będzie zobowiązany do obniżenia podatku należnego w okresie wystawienia faktury korygującej po spełnieniu dwóch wymogów:

  • sprzedawca ma obowiązek posiadania dokumentacji, z której to będzie wynikało w sposób jasny i klarowny, dlaczego faktura pierwotna została zmieniona w korekcie oraz że warunki zmiany w korekcie były uzgodnione z nabywcą,
  • sprzedawca musi spełnić wszystkie powyższe warunki, a faktura jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

Ustawodawca w przepisach nie precyzuje, jakie dokumenty powinien posiadać przedsiębiorca w momencie kontroli przez organ nadzorujący, co niestety może przysporzyć przedsiębiorcy problemów, jeżeli organ uzna, że przedstawione dokumenty nie są wystarczające do wystawienia faktury korygującej in minus. W myśl nowych przepisów przedsiębiorstwo kontrolowane nie może przedstawić jako dowód potwierdzenia odbioru faktury korygującej, gdyż nowelizacja ustawy właśnie to znosi. Spółka w takim przypadku powinna mieć dokumenty, na podstawie których została wystawiona faktura i może to być: mail, protokół reklamacyjny, umowa pomiędzy danym kontrahentem, z której wynika postępowanie reklamacyjne.

Co w przypadku, kiedy to kontrahent złoży reklamacje telefonicznie? Jeśli jest to sprzedaż towarów, to przedsiębiorstwo jako dowody może przedstawić protokoły wydania towaru dla klienta, czy też WZ, z których to będzie wynikał powód reklamacyjny. Trudniejszą sytuację na udokumentowanie wystawienia takiego dokumentu mają firmy usługowe, ponieważ od tego roku muszą wdrożyć specjalną procedurę, o ile nie miały wcześniej pełnego procesu, by wystawić fakturę korygującą in minus w sposób taki, by instytucja przeprowadzająca kontrolę, była w stanie uznać, iż wszystkie przesłanki zostały spełnione.

Przepisy pozwalają na okres przejściowy i zachowanie starych zasad wystawiania faktur pod warunkiem, że przedsiębiorcy przed wystawieniem korekty in minus zawrą między sobą oświadczenie, które w momencie inspekcji przedstawią jednostce kontrolującej.

Dominik Haczykowski