Pracownicze Plany Kapitałowe

W nowym roku tj. 2021 r. będziemy musieli stawić czoła wyzwaniu, jakie niesie nam ustawa z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, czyli wprowadzeniu w zakładach pracy tzw. Pracowniczych Planów Kapitałowych (w skrócie PPK).

PPK – co to jest?

Pracownicze Plany Kapitałowe jest to program oszczędnościowy, ogólnodostępny, który swoim zadaniem ma pomóc Polakom w długoterminowym oszczędzaniu swoich pieniędzy do 60 roku życia. Po osiągnięciu wieku granicznego zgromadzone środki będzie można wypłacić. Ze względu na wielkości przedsiębiorstw, ustawa wchodzi w życie etapami:

Podmiot zatrudniającyPodleganie przepisom ustawy o PPK
Na dzień 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osóbOd 01 lipca 2019 r.
Na dzień 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osóbOd 01 stycznia 2020 r.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. co najmniej 20 osóbOd 01 lipca 2020 r.
Pozostałe podmioty zatrudniające (w tym jednostki sektora publicznego)Od 01 stycznia 2021 r.

Te daty nie oznaczają, że do tego czasu muszą Państwo mieć wprowadzony program. Daty wskazują od kiedy zakłady pracy mają obowiązek przystąpienia do realizacji swoich obowiązków wynikających z ustawy, natomiast sama kwestia do kiedy powinna być wybrana instytucja finansowa, podpisana umowa, czy to o zarządzanie, czy to o prowadzenie PPK to inna, odrębna kwestia.

Osoba zatrudniona, a podmiot zatrudniający – co to są za osoby/podmioty?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 18 ustawy o PPK osoby zatrudnione, które uwzględniamy do PPK to:

 1. pracowników, o których mowa w art. 2 Kodeksu pracy (k.p.), z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11b ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz młodocianych w rozumieniu art. 190 § 1 k.p.,
 2. osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 303 § 1 k.p.,
 3. członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, o których mowa w art. 138 i art. 180 ustawy – Prawo spółdzielcze,
 4. osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 5. członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji,
 6. osoby wskazane w lit. a-d przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński, lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

– podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zakłady pracy zawierające w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK zostały określone jako podmioty zatrudniające i są to m.in. (art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy o PPK) :

 1. pracodawcy, o których mowa w art. 3 k.p. – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. a ustawy o PPK,
 2. nakładcy – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. b ustawy o PPK,
 3. rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. c ustawy o PPK,
 4. zleceniodawcy – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. d ustawy o PPK,
 5. podmioty, w których działają rady nadzorcze – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. e ustawy o PPK.

Podmioty zwolnione ze stosowania ustawy o PPK

Ustawodawca tworząc regulacje, wyodrębnił 3 możliwości niezastosowania przepisów o pracowniczych planach kapitałowych w podmiotach zatrudniających, które:

 1. prowadzą pracownicze programy emerytalne (PPE),
 2. mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców,
 3. prowadzą przedsiębiorstwo jako osoba fizyczna i zatrudniają osobę, która wykonuje pracę / czynności niezwiązane z tą działalnością.

Ad. A

Zgodnie z art.133 ust.1 ustawy o PPK podmiot zatrudniający może nie realizować obowiązków wynikających z ustawy o PPK jeśli na dzień objęcia obowiązkiem:

 • prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych,
 • w PPE uczestniczy co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie.

Ad. B

Odwołując się do ustawy – Prawo Przedsiębiorców do art. 7 ust. 1 pkt 1 mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorstwo, które w ciągu jednego z ostatnich dwóch lat spełniał łącznie warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników

i

 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Dodatkowo powinien zostać spełniony warunek, iż wszystkie osoby złożą podmiotowi zatrudniającemu rezygnację z dokonywania wpłat (art.13 ust. 1 pkt 1 ustawy o PPK).

Ad. C

Przedstawię wyjaśnienie na przykładzie. Pani Barbara Biłgoraj prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług prawnych. Podjęła ona decyzję o zatrudnieniu pracownika, na stanowisku sprzątaczka. W takiej sytuacji Pani Barbara Biłgoraj nie będzie miała obowiązku zawierania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.

Wybór Instytucji Finansowej – na co należy zwrócić uwagę?

Przed dokonaniem wyboru instytucji finansowej należy dobrze się zastanowić nad firmą. Tutaj z pomocą mamy do dyspozycji art. 7 ust.3 ustawy o PPK, który wskazuje, że przy wyborze instytucji należałoby przede wszystkim uwzględnić:

 • proponowane przez instytucję finansową warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK np. wysokość opłat za zarządzanie,
 • efektywność instytucji w zarządzaniu aktywami,
 • posiadane przez instytucję doświadczenie […]

Przy okazji zalecamy również zwrócenie uwagi na następujące kwestię:

 • kompatybilność z systemem kadrowo – płacowym wykorzystywanym w danej firmie, czy też w biurze rachunkowym,
 • osoby zatrudnione mają możliwość samodzielnego skorzystania z pomocy konsultanta,
 • zakres oferowanego wsparcia przy wdrożeniu firmy do PPK.

Wyboru instytucji finansowej dokonujemy w porozumieniu z działającą w podmiotach zatrudniających z zakładową organizacją związkową, a jeśli taka nie istnieje z przedstawicielami pracowników wybranych w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Uczestnictwo w PPK – jak wygląda?

W dużym uproszczeniu zamieszczam tabelkę obrazującą:

OBOWIĄZKOWOAUTOMATYCZNIEOSOBY MIĘDZY 18 A 55 ROKIEM ŻYCIA O ILE WCZEŚNIEJ NIE ZŁOŻYŁY WNIOSKU O REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPŁAT
DOBROWOLNIE NA WNIOSEKOSOBY MIĘDZY 55 A 70 ROKIEM ŻYCIA O ILE ZŁOŻYŁY WNIOSEK O DOKONYWANIU WPŁAT
BRAK MOŻLIWOŚCIOSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 ROK ŻYCIA I WIĘCEJ

Dodatkowo zaznaczę, że od nowego roku po objęciu ustawą PPK, jeśli podmiot zatrudniający zatrudnia na przykład nowego pracownika to po 3 miesiącach (90 dni), ale nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca podmiot zatrudniający ma obowiązek zgłoszenia takiej osoby do PPK, o ile wcześniej nie złoży on wniosku o rezygnację z dokonywania wpłat.

Patryk Pułka