Opodatkowanie CIT spółek komandytowych

Aktualnie podatek od dochodów generowanych z działalności płacony jest bezpośrednio przez wspólników spółki komandytowej, proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach. Już od stycznia 2021 r. planowane jest, że spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski staną się podatnikiem CIT.

Cel zmian

Objęcie CIT-em spółek komandytowych ma na celu wprowadzenie przepisów uszczelniających system podatkowy podatku dochodowego, który służy efektywniejszej walce z unikaniem opodatkowania. W przypadku większości spółek komandytowych komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej. W związku z tym komplementariusze mają minimalny udział w zyskach. Prawie cały wygenerowany zysk jest wypłacany komandytariuszowi, więc opodatkowanie zysku jest dużo niższe niż w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które opodatkowane są podatkiem CIT. Oznacza to, że spółka komandytowa będzie opodatkowana tak jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dochody spółki będą opodatkowane zgodnie ze stawką w wysokości 19% albo według stawki preferencyjnej w wysokości 9%.

Wprowadzenie zmian oznacza odejście od dotychczasowego modelu jednokrotnego opodatkowania komandytariuszy. Po nowelizacji ustawy, zyski osiągnięte przez komandytariuszy spółki, będą podlegały podwójnemu opodatkowaniu, na poziomie spółki oraz na poziomie wspólników. W celu minimalizacji obciążeń podatkowych dla najmniejszych podmiotów przewidziane jest zwolnienie. Opodatkowany komandytariusz będzie mógł skorzystać ze zwolnienia. Zwolnienie nie będzie jednak miało zastosowania do  komandytariuszy którzy:

 • posiadają co najmniej 5% udziałów w spółce z osobowością prawną lub w spółce kapitałowej w organizacji będącej komplementariuszem w spółce komandytowej,
 • są członkami zarządu w spółce z osobowością prawną lub w spółce kapitałowej,
 • są podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem.

Projekt zakłada również, że komplementariusz, czyli wspólnik odpowiadający majątkiem za zobowiązania spółki, będzie mógł pomniejszyć podatek z tytułu udziału w zyskach spółki o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, przy czym kwota pomniejszenia nie może przekroczyć kwoty obliczonego podatku. Komplementariusz będzie mógł zatem odliczyć od podatku kwotę podatku zapłaconego przez spółkę komandytową proporcjonalnie do zysku komplementariusza. W przypadku komplementariusza możemy zatem mówić o jednokrotnym opodatkowaniu.

Podatkiem CIT objęty będzie więc realny dochód osiągnięty przez komandytariusza, ale tylko powyżej kwoty, równej 120 tys. zł rocznie, oznacza to, że:

 • komandytariusz nie będzie musiał płacić podatku od 50 proc. przychodów, nie więcej jednak niż 60 tys. zł z jednej spółki (czyli nie więcej niż 5 tys. zł miesięcznie z jednej spółki).

Wprowadzenie nowelizacji ustawy CIT przewiduje:

 • podwyższenie limitu przychów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT,
 • zapewnienie możliwości weryfikacji prawidłowości rozliczeń,
 • dostosowanie krajowych regulacji dotyczących źródeł dochodów osiąganych przez nierezydentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • uszczelnienie systemu podatkowego oraz odpowiedź na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne,
 • wprowadzenie obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej, sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy przez podatników podatku CIT, obowiązek ten ma dotyczyć:
  • podatników, których przychód w roku podatkowym przekroczył 50 mln euro,
  • podatkowych grup kapitałowych,
  • spółek nieruchomościowych.

Przepisy przewidują, że istniejące spółki komandytowe będą zobowiązane do zamknięcia swoich ksiąg rachunkowych 31 grudnia 2020. Do dochodów wspólników spółki komandytowej uzyskanych z udziału w zyskach tej spółki, osiągniętym przed dniem, w którym spółka stała się podatnikiem podatku CIT stosować będzie się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2021r.

Przedsiębiorco nie wiesz, co dla Ciebie oznacza nowelizacja ustawy CIT? Nie przejmuj się! Clever Investment oferuje nowoczesną księgowość, pełną opiekę nad powierzonymi finansami oraz dedykowany panel do komunikacji. Skontaktuj się z nami!

Kinga Pośpiech